Stichting Stadsdiaconaat Delft

M25 is een onderdeel,  een werkveld, van de Stichting  RK Stadsdiaconaat Delft e.o.

De Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o. is een gezamenlijk initiatief van de Delftse parochies. De stichting heeft een stichtingsbestuur. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijkheid schuldig aan de diverse parochiebesturen en de fondsen. Eindverantwoordelijke voor de organisatie en uitvoering van het stadsdiaconaat is diaken Jan Lamberts, als bezoldigd coördinator van het stadsdiaconaat. Hij coördineert het takenpakket van het “Centrum Stadsdiaconaat”, en geeft leiding aan de opbouw van een diaconale structuur in de stad. Hij begeleidt stedelijke projecten, onderhoudt contacten met ander instanties in de stad, volgt de ontwikkelingen, heeft contact met de politiek en zorgt voor de noodzakelijke PR -activiteit. Hij wordt bijgestaan door medebestuurders en leden van de “kerngroep stadsdiaconie Delft”. Deze laatste bestaat uit leden van de diverse parochies en zijn als het ware een klankbord voor de coördinator. Zij adviseren en overleggen over diaconale parochiële en stadsprojecten. Deze werkgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Oprichting

De stichting is opgericht op 30 maart 2005 en draagt de naam: Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. en is gevestigd te Delft. De stichting duurt onbepaalde tijd voort.

Doel van de stichting

In de gestadig groeiende samenwerking van de parochies wordt men zich bewust dat de diaconie wordt waargemaakt op twee niveaus: op het niveau van de wijk (te bereiken door de plaatselijke parochies) en op het niveau van de stad (door gezamenlijke projecten en acties) Op parochie niveau kent men een zorg voor mensen uit eigen gemeenschap of de wijk. Zoals ouderenzorg, zieken of voor missiegebieden / ontwikkelingslanden (Vastenactie). Zij proberen alles te vertalen naar de eigen geloofsgemeenschap. De stedelijke activiteiten hebben betrekking op de hele stad: Dak- en thuislozen, voedselbank (interkerkelijk), vluchtelingen, interkerkelijk sociaal fonds, samenwerking met andere kerkgenootschappen en jongeren in de diaconie. Verder in de armoede bestrijding door mee te participeren in de stuurgroep “arme kant van Delft”. Ook is er regelmatig overleg met gemeentelijke instellingen en met de politiek.

Concreet betekent dit dat de stichting ten doel heeft:

  • de gezamenlijke rooms katholieke kerken aan te sturen en te motiveren en zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenootschappenenbinnen de gemeente Delft;
  • het werken in het maatschappelijk middenveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent;
  • groepen en projecten, zowel binnen kerkelijk dan wel buiten kerkelijk, zonodig financieel te ondersteunen (zoals vieringen, maaltijden met daklozen, voedselbank,opslag meubelen etcetera);
  • in speciale gevallen ook individuen die op een of andere manier klem lopen in het leven financieel te ondersteunen of doorverwijzing naar de voedselbank.
  • Zij tracht dit doel te bereiken door het evangelie in de praktijk te brengen door geen mens uit te sluiten.